Objednávky: 16 877

Colná deklarácia

PRAVIDLÁ COLNEJ DEKLARÁCIE

Spoločnosť SLOVAK PARCEL SERVICE, s.r.o., Authorised Service Contractor for UPS, zastupuje účastníka v colnom konaní v nepriamom zastúpení v zmysle Nariadenia rady (EHS) č. 2913/92, kapitola 2, oddiel 1, článok 5, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. V odstavci 14 Jednotnej colnej deklarácie (JCD) sa uvádza ako deklarant Slovak Parcel Service, s.r.o. Z tohto dôvodu musí zákazník uzatvoriť s našou spoločnosťou Komisionársku zmuvu o zastupovaní v colnom konaní. Zásielky zasielané prostredníctvom našej spoločnosti sú v dovoze vyclievané do voľného obehu a vo vývoze v režime priamy vývoz za úplatu a bezúplatný vývoz. Slovak Parcel Service nerobí dovozné a vývozné záznamy. Poplatky za colné prejednanie nájdete tu.

Dovoz tovaru

Po prílete tovaru do Bratislavy telefonicky kontaktuje colný deklarant našej spoločnosti príjemcu, ktorého oboznámi s podmienkami zastupovania v colnom konaní, a to dvoma možnými spôsobmi:

 1. Jednotná colná deklarácia.

  Zásielka sa vyclí v Bratislave na letisku za predpokladu, že príjemca splní všetky podmienky stanovené colnicou k jej vycleniu (poskytne deklarantovi informácie o zásielke, výpis z Obchodného registra, výpis o pridelení Daňového registračného čísla, registračné číslo EORI (registrácia na colnom úrade), príp. licenciu, certifikát). Deklarant dohodne s príjemcom spôsob úhrady colného dlhu. Úhrada colného dlhu je možná:

  1. bankovým prevodom - v tom prípade je zásielka v dočasnom uskladnení až do tej doby, pokiaľ colný dlh nie je pripísaný na účet spol. Slovak Parcel Service.
  2. platba v hotovosti - zásielka sa uvoľňuje po vyclení a doručuje sa v nasledujúci pracovný deň. Colný dlh vyberie kuriér od príjemcu tovaru pri jeho doručení.
  3. Diel JCD 3/8 zasielame spolu s potvrdením o uhradení colného dlhu na účet colnice doporučene poštou do 10 pracovných dní po zaplatení colného dlhu príjemcom tovaru.
   
 2. Tranzitné colné vyhlásenie.

  Príjemca (komitent) musí v zmysle Komisionárskej zmluvy, podľa článku VI, ods.5 za vystavenie Tranzitného vyhlásenia zaplatiť podľa cenníka, ktorý tvorí súčasť Komisionárskej zmluvy. Ďalej je príjemca (komitent) povinný vykonať riadne a včas všetky úkony spojené s colným režimom tranzit, doručiť na príslušný colný úrad tlačivo T1 potrebné k ukončeniu colného režimu tranzit a ukončenie T1 colným úradom v systéme NCTS.

Vývoz tovaru

Jednotná colná deklarácia.

Odosielateľ musí mať s deklarantom uzavretú Komisionársku zmluvu.
Odosielateľ dodá deklarantovi tovarové faktúry vyvážaného tovaru, takisto poskytne deklarantovi výpis z OR a výpis DRČ a EORI (registrácia na colnom úrade). Deklarant vystaví JCD v elektronickom systéme ECS a po prepustení tovaru na vývoz colným úradom je zásielka exportovaná do zahraničia. Po potvrdení výstupu z EÚ colným úradom deklarant zašle správu SK529A (prepustené CV) a SK599 (potvrdený výstup) odosielateľovi zásielky elektronickou poštou (mailom).

 1. Zásielka vystúpi do zahraničia na JCD - musí byť vystavené vždy, pokiaľ hodnota zásielky presiahne 1.000,- EUR. Pokiaľ hodnota zásielky nepresahuje 1.000,- EUR a je nutné exportné JCD, je potrebné na faktúru uviesť požiadavku na vystavenie JCD.
 2. Na zásielku nemusí byť vystavené JCD pokiaľ hodnota nepresahuje 1.000,- EUR, nejde o tovar obchodného charakteru (do zahraničia nebude prevádzaná platba, príp. ide o vzorky). K zásielke stačí proforma faktúra.
 3. Tranzitné vyhlásenie je potrebné vopred nahlásiť na colnú deklaráciu, zaslať mailom, a deklarant potvrdí výstup v prípade, ak odosielateľ vyváža tovar z colného skladu v mieste sídla firmy.27. 11. 2020

Nový UPS Sprievodca Službami a Sadzbami platný od 28.12.2020

  Vážený zákazník,   Preprava s UPS prináša množstvo výhod. Sme viac ako len  V áš dodávateľ dopravy, našu...

26. 11. 2020

Zastavujeme príjem balíkov od nezmluvných zákazníkov

Vážený zákazník, z dôvodu zabezpečenia kvality služieb pre nasich zmluvných zákazníkov dočasne zastavujeme príjem (podaj) zásielok od...

23. 11. 2020

Komunikujeme elektronicky

Vážení zákazníci, spustili sme nový elektronický systém na riešenie vašich požiadaviek.


Všetky novinky

2013 – 2020 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.