Objednávky: 16 877

Colná deklarácia

PRAVIDLÁ COLNEJ DEKLARÁCIE

Spoločnosť SLOVAK PARCEL SERVICE, s.r.o., Authorised Service Contractor for UPS, zastupuje účastníka v colnom konaní v nepriamom zastúpení v zmysle Nariadenia rady (EHS) č. 2913/92, kapitola 2, oddiel 1, článok 5, ktorým sa ustanovuje Colný kódex spoločenstva. V odstavci 14 Jednotnej colnej deklarácie (JCD) sa uvádza ako deklarant Slovak Parcel Service, s.r.o. Z tohto dôvodu musí zákazník uzatvoriť s našou spoločnosťou Komisionársku zmuvu o zastupovaní v colnom konaní. Zásielky zasielané prostredníctvom našej spoločnosti sú v dovoze vyclievané do voľného obehu a vo vývoze v režime priamy vývoz za úplatu a bezúplatný vývoz. Slovak Parcel Service nerobí dovozné a vývozné záznamy. Poplatky za colné prejednanie nájdete tu.

Dovoz tovaru

Po prílete tovaru do Bratislavy telefonicky kontaktuje colný deklarant našej spoločnosti príjemcu, ktorého oboznámi s podmienkami zastupovania v colnom konaní, a to dvoma možnými spôsobmi:

 1. Jednotná colná deklarácia.

  Zásielka sa vyclí v Bratislave na letisku za predpokladu, že príjemca splní všetky podmienky stanovené colnicou k jej vycleniu (poskytne deklarantovi informácie o zásielke, výpis z Obchodného registra, výpis o pridelení Daňového registračného čísla, registračné číslo EORI (registrácia na colnom úrade), príp. licenciu, certifikát). Deklarant dohodne s príjemcom spôsob úhrady colného dlhu. Úhrada colného dlhu je možná:

  1. bankovým prevodom - v tom prípade je zásielka v dočasnom uskladnení až do tej doby, pokiaľ colný dlh nie je pripísaný na účet spol. Slovak Parcel Service.
  2. platba v hotovosti - zásielka sa uvoľňuje po vyclení a doručuje sa v nasledujúci pracovný deň. Colný dlh vyberie kuriér od príjemcu tovaru pri jeho doručení.
  3. Diel JCD 3/8 zasielame spolu s potvrdením o uhradení colného dlhu na účet colnice doporučene poštou do 10 pracovných dní po zaplatení colného dlhu príjemcom tovaru.
   
 2. Tranzitné colné vyhlásenie.

  Príjemca (komitent) musí v zmysle Komisionárskej zmluvy, podľa článku VI, ods.5 za vystavenie Tranzitného vyhlásenia zaplatiť podľa cenníka, ktorý tvorí súčasť Komisionárskej zmluvy. Ďalej je príjemca (komitent) povinný vykonať riadne a včas všetky úkony spojené s colným režimom tranzit, doručiť na príslušný colný úrad tlačivo T1 potrebné k ukončeniu colného režimu tranzit a ukončenie T1 colným úradom v systéme NCTS.

Vývoz tovaru

Jednotná colná deklarácia.

Odosielateľ musí mať s deklarantom uzavretú Komisionársku zmluvu.
Odosielateľ dodá deklarantovi tovarové faktúry vyvážaného tovaru, takisto poskytne deklarantovi výpis z OR a výpis DRČ a EORI (registrácia na colnom úrade). Deklarant vystaví JCD v elektronickom systéme ECS a po prepustení tovaru na vývoz colným úradom je zásielka exportovaná do zahraničia. Po potvrdení výstupu z EÚ colným úradom deklarant zašle správu SK529A (prepustené CV) a SK599 (potvrdený výstup) odosielateľovi zásielky elektronickou poštou (mailom).

 1. Zásielka vystúpi do zahraničia na JCD - musí byť vystavené vždy, pokiaľ hodnota zásielky presiahne 1.000,- EUR. Pokiaľ hodnota zásielky nepresahuje 1.000,- EUR a je nutné exportné JCD, je potrebné na faktúru uviesť požiadavku na vystavenie JCD.
 2. Na zásielku nemusí byť vystavené JCD pokiaľ hodnota nepresahuje 1.000,- EUR, nejde o tovar obchodného charakteru (do zahraničia nebude prevádzaná platba, príp. ide o vzorky). K zásielke stačí proforma faktúra.
 3. Tranzitné vyhlásenie je potrebné vopred nahlásiť na colnú deklaráciu, zaslať mailom, a deklarant potvrdí výstup v prípade, ak odosielateľ vyváža tovar z colného skladu v mieste sídla firmy.1. 3. 2021

Palivový príplatok - medzinárodná preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.3.2021 je hodnota palivového príplatku nasledovná: ...

1. 3. 2021

Palivový príplatok - vnútroštátna preprava

Vážený zákazník, dovoľujeme si Vám oznámiť, že od 01.03.2021 je výška palivového príplatku pre vnútroštátnu prepravu 3% z prepravnej...

15. 2. 2021

Zverejnenie počtu reklamácií v roku 2020

  Zverejnenie počtu prijatých a uznaných reklamácií za rok 2020 Spoločnosť Slovak Parcel Service s. r. o. , Senecká cesta...


Všetky novinky

2013 – 2021 © slovak parcel service
Tvorba webstránok od AlejTech, spol. s r.o.